Reklamační řád

 
 
 
 

Reklamační řád Little blue lamb

upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím (dále jen "RP")

Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě Little blue lamb je společnost HAVAT COMPANY s.r.o , Sokolská 19, 903 01 Senec.

2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží.

3. Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem. Všechny případné reklamace budou posuzováno podle platného Občanského zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele č.250 / 2007 Sb v rámci 24 měsíčně záruční doby. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem od prodávajícího. Záruční dobou se rozumí období, během kterého by si měl výrobek zachovat své užitkové, kvalitativní a estetické vlastnosti.

4. Reklamací pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí objednavatelem uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží, kterým se požaduje určitá náprava, nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy. Záruka se vztahuje na výrobní vady nebo materiálové chyby, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, a to při dodržování doporučeného způsobu ošetřování výrobku uvedeného v záručním listě. Uplynutím záruční doby možnost uplatnění reklamace zaniká. Vadou se rozumí nedostatek na zboží, kterým je omezené, popřípadě znemožněné jeho další požívání. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku, nakolik životnost výrobku je úzce navázána na správné ošetřování a zacházení s výrobkem. Životnost výrobku může být výrazně zkrácena intenzitou používání. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jak se vada objeví. Další používání poškozeného zboží může zapříčinit zvětšení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k zamítnutí reklamace. Při koupi obuvi dbejte prosím na to, aby zvolený typ, číslo a tvar obuvi přesně odpovídal Vašim potřebám. Nevhodně zvolený typ obuvi, nesprávná velikost, šíře nebo tvar obuvi není důvodem k reklamaci. Také obuv s ručním šitím, perforací svršku a koženou podešví není vhodná pro nošení ve vlhkém prostředí. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornými zásahy, nevhodnou údržbou, nevhodným čištěním, praním v pračce, zakázanými úpravami, nevhodným skladováním, nevhodným sušením (u zdroje tepla), zda běžným a mechanickým opotřebením výrobku (odřené špičky v důsledku mnutí, obnošené podrážky). Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy bylo zboží v opravě, resp.o dobu, po kterou nemohl zákazník zboží řádně užívat. Zákazník je povinen si zboží převzít i v případě zamítnutí reklamace. Pokud si zákazník zboží nepřevezme, zboží bude po 2 měsících zlikvidován.

Postup vyřizování reklamaci

1. Zákazník si uplatňuje reklamaci v sídle prodávajícího buď osobně nebo písemně. Zboží ve formě cenného balíku na vlastní náklady zašlete na adresu prodávajícího: HAVAT COMPANY s.r.o., Sokolská 19, 903 01 Senec. Zásilky na dobírku nepřebíráme. Z reklamace musí být zřejmé zejména: • kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu),

• předmět reklamace, případně čeho se objednatel domáhá,

• komu je reklamace adresována,

• datum podání reklamace,

• podpis objednatele nebo podpis Oprávněné osoby spolu s plnou mocí.

Dále nezapomeňte přiložit doklad o koupi (fakturu) a očištěný reklamované zboží.

2. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 1. tohoto článku bude považována za neoprávněnou.

3. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvíce 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O výsledku reklamace bude zákazník ihned informován buď telefonicky, nebo e-mailem. V případě uznané reklamace prodejce zajistí odstranění závady, v případě, že se závada nedá odstranit vrácení finančních prostředků kupujícímu. V případě zamítnutí reklamace prodávající zajistí vrácení zboží spolu s písemným vyjádřením. Za odstranitelné vady se považují takové vady zboží, které je možné včas a řádně odstranit, přičemž neutrpí užitné vlastnosti výrobku. Za reklamaci se nepovažuje běžné opotřebení zboží během trvání záruční doby a s ním související zhoršená jakost výrobku.

4. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:

• při poštovních zásilkách - den doručení reklamace do podatelny sídla objednatele)

• při osobním doručení - datum na kopii reklamace, kterým potvrdí objednatel doručení.

5. Ostatní právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv uzavřenými mezi provozovatelem a objednatelem, příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, a to v tomto pořadí.

6. Objednatel je oprávněn tento Reklamační řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat. Objednatel určí zveřejněním na své stránce aktuální znění Reklamačního řádu.

Tento RP nabývá platnosti a účinnosti od 01.02.2019 a plně nahrazuje předchozí RP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit RP i bez předchozího upozornění.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitní dětské kožené botičky s pružnou podrážkou Little Blue Lamb