Všeobecné podmínky a podmínky internetového obchodu Little Blue Lamb

 
 
 
 

Všeobecné podmínky a podmínky internetového obchodu Little Blue Lamb

stanovující obchodní podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím / spotřebitelům (dále jen "VOP") platné od 01.02.2019

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Nákup prostřednictvím internetového obchodu www.littlebluelamb.cz můžou uskutečnit fyzické i právnické osoby bez omezení, za předpokladu, že budou dodržovat tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP).

Objednáním zboží dává zákazník souhlas s těmito VOP.

2. Prodávající / provozovatel: společnost HAVAT COMPANY s.r.o., se sídlem: Sokolská 19, Senec 90301 Slovenská republika, IČ: 52114902, DIČ: 2120 90 0353, IČDPH: SK 21 2090 0353 zapsaná v OR Okresního soudu Bratislava I oddíl: Sro, Vložka číslo: 133732/B . Kontaktní osoba: Veronika Horná, tel: 00421915484838, mail: obchod@littlebluelamb.sk

3. Kupující / objednavatel: Fyzická nebo právnická osoba, která svou objednávkou zboží (specifikovaného níže) vstoupila do závazkoprávního vztahu s prodávajícím.

4. Zboží: produkty nebo služby, které se nacházejí v nabídce internetového obchodu www.littlebluelamb.cz .

 

OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

1. Kupující si může objednat kterýkoliv zboží, který se nachází v nabídce internetového obchodu www.littlebluelamb.cz

2. Zboží si můžete objednat správným vyplněním a odesláním elektronického formuláře s objednávkou zboží (produktu) v internetovém obchodě www.littlebluelamb.cz

3. Všechny přijaté elektronické objednávky zboží jsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy.

4. Po výběru produktů a odeslání objednávky obdrží kupující potvrzení o doručení objednávky na jím uvedenou e-mailovou adresu a pozdější informace o stavu objednávky.

5. Po potvrzení objednávky vzniká závazkovoprávní vztah mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující se tím zavazuje za objednané a dodané zboží uhradit celou kupní cenu, včetně transportních nákladů ("poštovního"), vyčíslených před uskutečněním objednávky.

6. Kupující potvrzením objednávky potvrzuje pravdivost a správnost vyplněných údajů v objednávce a souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Zároveň kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto VOP, neodpovídá provozovatel kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení kupní smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto VOP jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení VOP a zbylé části příslušného ustanovení VOP tím zůstávají nedotknuté. VOP platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronického formuláře s objednávkou s výjimkou pokud je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak .


7. Objednávka zboží musí obsahovat :

• Jméno a příjmení kupujícího

• Kompletní poštovní adresu pro doručení zboží (ulice, číslo, město, PSČ )

• Telefonní číslo a e - mail

• Přesný název zboží

• Počet kusů z každé položky zboží

• Způsob úhrady za zboží (dobírka, převod na účet)

• Způsob přepravy a převzetí zboží (poštou, osobní odběr)


8. Objednávka pro právnické osoby musí obsahovat i :

• IČO a pokud je plátcem DPH , tak i IČ DPH společnosti

• Kontaktní osobu

• Fakturační adresu ( pokud je jiná než adresa dodání )

9. Objednavatel prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona č.428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů , aby provozovatel zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše, a/nebo které jsou potřebné při činnosti provozovatele a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Objednatel uděluje provozovateli tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může objednatel odvolat kdykoli písemnou (e-mailem, dopisem) nebo telefonickou formou, na základě čehož provozovatel jeho osobní údaje vymaže ze své databáze .

10. V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává objednatel provozovateli právo poskytnout smluvnímu přepravci potřebné osobní údaje za účelem doručení zboží ( jméno / obchodní jméno , adresa , telefon ) .

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY A CENY

1. Kupující může provést platbu za zboží jedním z následujících způsobů :

Před převzetím zboží :

• bankovním převodem : FIO BANKA , as , číslo účtu : 2101557333/2010

Při převzetí zboží :

• poštovní dobírkou

• osobně

2. Pokud zákazník, při platbě před převzetím zboží, neuhradí objednané zboží do 7 dnů od potvrzení objednávky, prodávající má právo označit objednávku za neplatnou. Zároveň zaniká závazkovoprávní vztah mezi kupujícím a prodávajícím.

V každé zásilce s objednaným zbožím bude přiložena faktura (daňový doklad). Fakturováno bude objednané zboží a přepravní náklady. Platné ceny zboží jsou uvedeny u jednotlivých položek a platí výhradně pro nákup v internetovém obchodě www.littlebluelamb.cz  .

3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen zboží .

4. Prodávající garantuje dodání zboží za cenu, která byla uvedena v internetovém obchodě v době objednání zboží.

DODACÍ PODMÍNKY

 

1. Objednané zboží bude odeslán kupujícímu zvoleným způsobem (poštou, osobně) .

2. Zboží bude odeslán kupujícímu do 3 až 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky, resp. při zvolení platby bankovním převodem nebo elektronickým bankovnictvím do 3 až 7 dní ode dne připsání platby na účet prodávajícího. Objednatel bere na vědomí, že uváděné termíny dodávek (dodací lhůty) mají pouze orientační charakter . Objednatel souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžádají. V případě, že provozovatel není schopen dodat objednateli všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí o této situaci v co nejkratším čase objednavatele a oznámí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání náhradního zboží .

3. Za doručení objednaného zboží do České republiky prodávající účtuje přepravní náklady ve výši :

Platba bankovním převodem na účet  prodávajíciho / GoPay  předem (před odesláním balíčku):

  • Zásilkovna.cz – na pobočky Zásilkovne: 70,-Kč
  • Kurýr DPD.: 100,-Kč

Platba hotovostí/dobírkou při převzetí balíku :

  • Zásilkovna.cz – na pobočky Zásilkovne: 96,-Kč
  • Kurýr GLS.: 130,-Kč

 

4. Prodávající nenese odpovědnost za

• opožděné doručení zboží zaviněné doručovatelem (pošta / kurýr)

• pozdní doručení nebo nedoručení zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce (ze strany objednavatele)

• poškození, zaviněné doručovatelem (pošta). Viditelně poškozené zboží (poškozený obal balíku apod.) Nepřebírejte!

5. Objednatel je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od doručovatele a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, objednatel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího. Reklamaci za případné nedodání zboží vinou doručovatele nebo poškození zboží zaviněné doručovatelem je nutné v takových případech použít přímo u doručovatele. Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, převzetí jehož bez vad potvrdil objednatel doručovateli, nebudou prodávajícimu znané jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude objednateli poskytnuty.

6. Objednavatel a prodávající se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (storno objednávky)

 

1. Storno objednávky ze strany kupujícího - jako kupující máte právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. V souladu se zákonem máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez udání důvodu do 14dní ode dne převzetí zboží Vámi nebo Vámi určenou třetí osobou s výjimkou dopravce. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslaní sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

V případě, že se rozhodnete pro odstoupení od smlouvy v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

• informujte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným vyhlášením odeslaným na adresu Havat sro, Sokolská 19, Senec 90301 nebo emailem na obchod@littlebluelamb.sk . Pro tento účel lze použít následující vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který Vám je také zaslán při objednání zboží.

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ ODSTOUPIT OD SMLOUVY

( vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě , že chcete odstoupit od smlouvy )

- Komu : HAVAT COMPANY s.r.o. Sokolská 19 , Senec 90301 , e - mail : ...................

- Oznamuji / oznamujeme * , že odstupuji / odstupujeme * od smlouvy na toto zboží : ..............

- Datum objednání :

- Datum přijetí : ..............

- Jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů * ..............

- Adresa spotřebitele / spotřebitelů * ..............

- Podpis spotřebitele / spotřebitelů * ..............

- Datum ..............

* Nehodící se škrtněte

Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu (HAVAT s.r.o., Sokolská 19, Senec 90301,), musí být v původním obalu, nesmí být použit, musí být nepoškozené, kompletní s originálním dokladem o koupi a s případným příslušenstvím. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

• zboží je nutné zaslat nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět na naši adresu HAVAT s.r.o., Sokolská 19, Senec 90301 před uplynutím 14 denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží ponese kupující.

• zodpovídáte za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

• v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, bohužel, nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy: Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kúpní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

 

3. Pokud zákazník, při platbě před převzetím zboží, neuhradí objednané zboží do 7 dnů od potvrzení objednávky, prodávající má právo označit objednávku za neplatnou a objednávka bude ze strany prodávajícího stornována.

 

4. V případě, že objednatel nezaplatí a nepřevezme objednané zboží mimo situace poškození zboží při doručení (zásilka vrátí jako nedoručená bez zavinění prodávajícího, např. pokud smluvní přepravce adresáta nenašel neoznámí o uložení zásilky, objednatel zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, a pod.), prodávající může požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je v takovém případě stanovena minimálně ve výši zaplaceného poštovného a maximálně ve výši 50% z celkové ceny objednávky. Objednateli, který nepřevzal objednávku bude zaslána zpráva e-mailem s žádostí o informaci, co dál dělat s jeho objednávkou. Na odpověď na tuto výzvu má objednatel termín 7 dnů ode dne odeslání zprávy. Pokud objednatel požádá o opětovné odeslání takto vrácené zásilky, prodávající doúčtuje k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné. Opětovné odeslání takto vrácené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem. Pokud objednatel na výzvu prodávajícího v určeném termínu neodpoví, objednávka bude ze strany prodávajícího stornována.

 

5. Prodávající má právo zrušit objednávku v případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci, z důvodu ukončení jeho výroby, z důvodu jeho vyprodání nebo z důvodu nemožnosti dodání v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, ve všech těchto případech provozovatel o tom informuje objednatele. Prodávající je povinen poskytnout možnost dodání náhradního zboží. Objednatel má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny objednateli ve lhůtě do 15 kalendářních dnů stejným způsobem jaký byl použit při platbě za zboží, pokud objednatel nepožádá jinak .

 

ODPOVĚDNOST ZA VADY NA ZBOŽÍ , ZÁRUKA ,

Reklamační řád internetového obchodu LittleBlueLamb 

Návod na ošetřování jednotlivých druhů obuvi

 

1. Zboží je odesíláno důkladně zabalené. Objednatel je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od doručovatele a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, objednatel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího . Reklamaci za případné nedodání zboží vinou doručovatele nebo poškození zboží zaviněné doručovatelem je nutné v takových případech použít přímo u doručovatele .

 

2. Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, převzetí jehož bez vad potvrdil objednatel doručovateli, nebudou provozovatelem uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude objednateli poskytnuté. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu k použití a následně se těmito informacemi důsledně řídit . Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím ..

3. Všechny případné reklamace budou posuzovány ve smyslu platného Občanského zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele č.250/2007 Sb v rámci 24 měsíčně záruční doby. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem od prodávajícího. Záruční dobou se rozumí doba, během které by si měl výrobek zachovat své užitkové, kvalitativní a estetické vlastnosti .

 

4. Reklamací pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí objednavatelem uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží, kterým se požaduje určitá náprava, nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy. Záruka se vztahuje na výrobní vady nebo materiálové chyby, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a to při dodržování doporučeného způsobu ošetřování výrobku uvedeného v záručním listě. Uplynutím záruční doby možnost uplatnění reklamace zaniká. Vadou se rozumí nedostatek na zboží, kterým je omezeno, případně znemožněno jeho další požívání. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku, nakolik životnost výrobku je úzce navázána na správné ošetřování a zacházení s výrobkem. Životnost výrobku může být výrazně zkrácena intenzitou používání. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jak se vada objeví. Další požívání poškozeného zboží může zapříčinit zvětšení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k zamítnutí reklamace. Při koupi obuvi dbejte prosím na to, aby zvolený typ, číslo a tvar obuvi přesně odpovídal vašim potřebám. Nevhodně zvolený typ obuvi, nesprávná velikost, šířka nebo tvar obuvi není důvodem k reklamaci. Také obuv s ručním šitím, perforací svršku a koženou podešví není vhodná na nošení ve vlhkém prostředí. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornými zásahy, nevhodnou údržbou, nevhodným čištěním, praním v pračce, zakázanými úpravami, nevhodným skladováním, nevhodným sušením (u zdroje tepla), zda běžným a mechanickým opotřebením výrobku (odřené špičky v důsledku mnutí, zešlapané podrážky). Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy bylo zboží v opravě, resp.o dobu, po kterou nemohl zákazník zboží řádně užívat. Zákazník je povinen si zboží převzít i v případě zamítnutí reklamace. Pokud si zákazník zboží nepřevezme, zboží bude po 2 měsících zlikvidováno.

 

5. Postup vyřizování reklamace:

5.1. Zákazník si uplatňuje reklamaci v sídle prodávajícího buď osobně nebo písemně. Zboží ve formě pojištěného balíčku na vlastní náklady zašlete na adresu prodávajícího: Havat sro, Sokolská 19, Senec 90301. Zásilky na dobírku nepřebíráme. Z reklamace musí být zřejmé zejména:

• kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu),

• předmět reklamace, případně čeho se objednatel domáhá,

• komu je reklamace adresována,

• datum podání reklamace,

• podpis objednatele nebo podpis oprávněné osoby spolu s plnou mocí.

Dále nezapomeňte přiložit doklad o koupi (fakturu) a očištěný reklamované zboží.

 

5.2. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 1. tohoto článku bude považována za neoprávněnou.

 

5.3. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvíce 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávajíci vydá kupujícimu vyřízení reklamace písemný doklad. O výsledku reklamace bude kupujíci informovaný buď poštou nebo e-mailem. V případě uznané reklamace prodávajíci zabezpečí odstranění závady, v případě, že se závada nedá odstranit vrácení finančních prostředků kupujícímu. V případě zamítnutí reklamace prodávající zajistí vrácení zboží spolu s písemným vyjádřením. Za odstranitelné vady se považují takové vady zboží, které je možné včas a řádně odstranit, přičemž neutrpí užitné vlastnosti výrobku. Reklamaci nelze uplatnit na běžné opotřebení zboží během trvání záruční doby a s ním související zhoršenou kvalitu výrobku.

5.4. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace kupujícím. Za den uplatnění reklamace se považuje:

• při poštovních zásilkách - den doručení reklamace a reklamovaného zboží do sídla prodávajícího)

• při osobním doručení - datum na kopii reklamace, kterým potvrdí prodávajíci doručení.

 

6. Ostatní právní vztahy mezi prodávajícim a objednatelem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv uzavřenými mezi prodávajícim a objednatelem, příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky , a to v tomto pořadí .

 

7. Prodávajíci je oprávněn tento Reklamační řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat. Prodávajíci určí zveřejněním na své stránce aktuální znění Reklamačního řádu .

 

8. Návod k ošetřování jednotlivých druhů obuvi

 

Obuv z hladkých usní - Obuv z hladkých usní je třeba zbavit nečistot vhodným kartáčkem, měkkým hadříkem, případně vlhkou houbou. Suchou useň ošetrřite krémem. Vyvarujte se rozmáčení, poškozuje vzhled povrchové úpravy a deformuje tvar. Pokud dojde k promáčení obuvi, dbejte na její včasné očištění, vysušení a nakrémováni krémem určeným pro příslušný druh usně a typ její povrchové úpravy.

 

Vlasové materiály - velury a nubuk. Vlasové materiály jako velur nebo nubuk třeba čistit bílou mazacího gumou, kartáčovat bez vytrhávání vlasů. K ošetření jsou vhodné impregnační přípravky ve sprejích. Vlasová useň se nikdy nekrémujeme !!!

 

Lakové - Lakované usně se doporučuje čistit měkkým textilem za sucha nebo mokra. Povrch je nutné chránit před chemickými vlivy, rozmáčením a mrazem.

 

Povrstvená useň- Stejně jako u lakované usni se doporučuje čistit měkkým textilem za sucha nebo mokra. Povrch je nutné chránit před chemickými vlivy, rozmáčením a mrazem.

 

Plastové materiály - Gumové materiály se snadno očistí vodou s přídavkem saponátu a po opláchnutí se setřou hadříkem. Vyhýbejte se náhlým změnám teploty.

 

Toto označení informuje o materiálu, který tvoří nejméně 80% plochy.

 

Při výběru obuvi dbejte prosím na to, aby zvolený typ, číslo a tvar obuvi přesně odpovídal Vašim potřebám. Nevhodně zvolený typ obuvi, nesprávná velikost, šířka nebo tvar obuvi nemůže být důvodem k pozdější reklamací

 

Závěrečná ustanovení

 

1. Prodávající vyhrazuje právo na změnu těchto VOP i bez předchozího upozornění. Povinnost písemného oznámení změny VOP je splněna umístěním na internetové stránce obchodu.

2. Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s fyzickými osobami, které nejednají při uzavírání obchodních smluv dle těchto VOP v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení občanského zákoníku i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené neprovozních prostorů prodávajícího, zákon č. 250/2007 o ochraně spotřebitele.

 

POUŽITÍ OBSAHU STRÁNEK

© HAVAT COMPANY s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv užití obsahu - částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření textů, obrázků, fotografií jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem je bez písemného povolení HAVAT COMPANY s.r.o. zakázané.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitní dětské kožené botičky s pružnou podrážkou Little Blue Lamb